O com convertir les nostres il·lusions i utopies educatives en realitats

diumenge, 7 d’abril del 2019

Posted by Pere Alzina 0:24 No comments

La força de la natura ens recorda la nostra feblesa, les nostres debilitats, la necessària 
pràctica de la humilitat... Tanmateix tot resorgirà, la vida s'imposarà, el progrés triomfarà. 


40 ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 

Davant la trobada que ha organitzat l’Ajuntament d’Alaior convidant a tots els “qui han ocupat càrrecs electes de la Sala (o representants per un familiar si no hi són) per celebrar la democràcia i retre implícitament un reconeixement a totes les persones que han integrat les successives corporacions municipals” (cita textual de la carta rebuda) no puc més que agrair-vos la iniciativa i la convidada que me pertoca per partida doble, la del meu pare i la pròpia. I l’agraïment és sincer i sentit.  Crec que actes així són necessaris.

Ara bé, agrair i ser sincer no sempre implica acceptar; implica respectar (també de manera sincera, sentida i profunda) a les persones que han considerat que era una bona iniciativa però no acceptació passiva. I aquesta és la meva situació. 

El títol intenta resumir una mica el que ara penso: poc per celebrar, molt per agrair, encara massa per fer.

Poc per celebrar. Què celebrar? La democràcia. Per què? 40 anys de democràcia. Els primers 40 anys seguits de democràcia de la història d’aquest Estat. Bé. Molt bé. És cert que la transició va generar moltes il·lusions, però també molt sacrificis i moltes renúncies. I de quina democràcia parlem? Darrerament es parla molt de constitució. De la Constitució que va permetre la democràcia i la convivència durant anys. Està bé.

Se suposa que després de tant de parlar-ne tothom l’ha llegida. I lògicament s’han assolit i consolidat els principis en ella recollits. I aquí és on sorgeixen els meus dubtes i me porten a afirmar, humilment, que hi ha poc per celebrar; recordem alguns articles i deixem a l’aire algunes preguntes:

-                  Article 10.  1.  La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social. 2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya. Respectem la dignitat de TOTES les persones? Les llibertats estan en consonància amb la Declaració Universal dels Drets Humans?  
                                                                                                                                                         
       Article 14.  Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Realment, amb sinceritat, creieu que som tots iguals davant la llei? No és ben possible que alguns siguin més “iguals” que d’altres?

-         Article 31.  1. Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori. 2. La despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics, i la programació i l’execució respondran als criteris d’eficiència i economia. Teniu la sensació de que realment el sistema tributari és igual i progressiu? Per a tots? O només per alguns?

-         Article 35 1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seves necessitats i les de la seva família sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe. I els tres milions i mig d’aturats d’ara? I els gairebé sis milions al llarg de la punta de la crisi? I les persones que reben pensions baixes o no contributives realment tenen la sensació de tenir una remuneració suficient? Sincerament, algú s’ho poc creure?

-          Article 40. Redistribució de la renda. Plena ocupació. 1.  Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, dins el marc d’una política d’estabilitat  econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada cap a la plena ocupació. Si gairebé un 30% de la població està en risc de pobresa o de pobresa extrema, on és l’equitat?

-           Article 44. 2.  Els poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l’interès general. Com? Enviant a milers d’investigadors a l’estranger? Reduint la despesa en I+D en més de 2.500 milions d’euros?

-           Article 45. Medi ambient.  Qualitat de vida. 1.  Tothom té dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo. 2.  Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots  els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i  defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva. Com? Mantenint un central tèrmica que crema 58 milions d’euros anuals per produir electricitat durant més de 30 anys i contaminant tot el nostre aire?

-          Article 47. Dret a  l’habitatge. Utilització del sòl. Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació. Sincerament, algú considera que s’ha impedit l’especulació? Tots els ciutadans i les ciutadanes gaudeixen d’un habitatge digne i adequat?

-       Article 50. Tercera edat Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, també en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure. Realment, una persona amb una pensió que no arriba als 550 euros pot viure el 2020?

Aquestes qüestions que plantejo ens poden ajudar a pensar racionalment: realment, estem per celebracions?

Molt per agrair. Sí, i molt. Però no només a uns quants. La democràcia és una polifonia cacofònica:  múltiples veus dissonants, múltiples músics tocant a diferents ritmes i múltiples instruments... Una espècie de caos organitzat, un univers sempre canviant on vivim, sentim, aprenem, convivim, patim, reclamem, protestem, admirem, ens sentim enganyats, o ens sentim feliços; ens sentim amb ganes de fer o de cop i volta ens ve una malaltia i tornem a patir, ens recuperem, viatgem, col·laborem, estimem,  treballem; som humans... Moltes veus, molt diferents, aparentment contradictòries, però més bé complementàries... En una democràcia, moltes d’aquestes veus són silenciades, algunes no volen dir res, d’altres volen dir sempre... 

Per celebrar hauríem de ser capaços de deixar dir i fer un esforç d’escoltar fins i tot allò que no ens agrada i ser capaços d’aprendre de les veus discrepants. Per celebrar hauríem d’haver après més a callar. Per celebrar primer hauríem de donar veu a tothom: com viuen i què aspiren les persones que pateixen? Què pensen les persones que no arriben a final de mes? Què pensen els migrants i els familiars dels emigrants morts al creuar la Mediterrània? Què pensen els més de 800 joves amb formació que han partit de l’illa a l’estranger cercant oportunitats? Què pensen els botiguers i els comerciants? Que pensen els emprenedors? Què pensen els treballadors? No hem d’escoltar la seves veus? Podem dir però ho poden dir si volen... Si bé podria ser cert, moltes d’aquestes persones esmentades dirien que no els fan cas, que ningú es fa responsable del seu benestar...

Celebrar la democràcia el 2020 implicaria reunir molta gent, molta gent diferent i que expressin els seus sacrificis, les seves il·lusions, les seves necessitats, les seves pors, els seus projectes... Participar no és anar a votar; és actuar i responsabilitzar-se, és fer i ser co-responsables,  amb altres persones,  d’accions transformadores... és col·laborar de manera activa en el benestar col·lectiu.
Per això podem estar agraïts a centenars de milers de persones anònimes que han contribuït, des de molts de llocs i punts de vista, a consolidar allò que ens uneix a tots: que les persones puguin viure una vida llarga, saludable, feliç, rica i estimulant.  El progrés consisteix en desplegar el coneixement per permetre que tot el gènere humà prosperi de la mateixa manera que cadascun de nosaltres busquem prosperar: la vida, la salut, la felicitat, la llibertat, el coneixement, l’amor, la riquesa de l’experiència, la contemplació i observació de les meravelles naturals i de les grans creacions artístiques de la humanitat...
Si, hi ha molt per agrair a milions de persones humils i anònimes que han treballat i han patit per garantir-nos a tots un millor benestar. Està molt bé agrair als qui han estat els nostres representants; sens dubte que han fet el possible per espedregar el camí... Però són molt més els que han patit i lluitat, els qui han adobat els enderrosalls, els qui han consolidat les parets seques, els qui han llaurat i no han obtingut collita, els qui han sembrat arbres que no han florit... Ells són els autèntics protagonistes de la història.

Encara massa per fer. Desprès de tot el que hem exposat aquest darrer apartat no és difícil: som éssers conscients pertanyents a una única espècie: l’homo sapiens. Ens uneixen moltes més coses de les que ens separen. Però ens entestem, dia rere dia, ha fer públic tot el que ens separa; cridem fort per què pensem que només hi ha una única raó, la nostra. Els altres van equivocats. Això no és una democràcia. Cerquem, dia i nit, els culpables de tot el que ens succeeix, en canvi no entenem massa bé que tots som CORRESPONSABLES de les nostres decisions i aquestes afecten a d’altres persones que molt possiblement tampoc no són culpables; simplement, són corresponsables. La culpabilitat ens eximeix a tots; la responsabilitat ens fa millors ciutadans. És ben difícil assumir responsabilitats. Però la nostra ment està dotada amb les eines necessàries per aconseguir-ho. Si realment creiem en la responsabilitat compartida podem creure amb l’autogestió, millorar l’autoestima, decidir el nostre futur... Hi ha massa gent que té por de que d’altres puguin decidir el seu futur; alguns es creuen que són ells els que han decidir el seu futur i també els dels altres... No creiem amb els altres; no hi tenim confiança. I la confiança en els ALTRES és la base de la convivència; és el fonament de la ètica i la raó antropològica de la nostra llibertat i de la nostra infinita creativitat. Però per confiar i aprofundir en les responsabilitats compartides hem d’exterminar un virus perillós: el virus del poder.
 
El poder porta un virus; possiblement tots en som portadors però sembla que s’activa quan determinades persones es donen compte que poden decidir sobre el futur d’altres persones. I no només ens referim al poder polític. Hi ha molts tipus de poder que permeten “orientar”,  “dirigir” o “estroncar” la vida d’altres persones. Els sistemes poden arribar a ser molt subtils o molt evidents. El sistema educatiu és un sistema de poder que permet “decidir” qui “val” o qui “no val”. El sistema polític poc transparent (encara que sigui democràtic) també té poder sobre les persones: pot “col·locar” o “descol·locar”, “promocionar” o “barrar”...

Curiosament, el sistema (poder) judicial (que és aquell que hauria de garantir que els processos i les accions del poder són realment transparents, participatius, flexibles i  que responen a necessitats sentides, humanes, profundes...) també és portador del virus. I si ho pensem bé, és lògic:  els jutges són persones humanes.

El virus s’activa quan la persona que exerceix el poder comença a sentir-se immune: la immunitat enforteix (moltes vegades inconscientment). Quan algú se sent immune (o inviolable com diuen algunes lleis com la Constitució espanyola) pot arribar a fer el que vulgui. Ha estat elegit; és legítim, és democràtic. Però molt possiblement no és ètic. I fins i tot pot no ser democràtic, ja que ningú no l’ha elegit.

El virus del poder té un potent antídot: la humilitat. No som el centre de l’univers, no tenim la raó, som enormement vulnerables, cometen nombrosos errors... però sabem estimar.

Això si que mereix una bona celebració.