O com convertir les nostres il·lusions i utopies educatives en realitats

diumenge, 5 de juny de 2011


Des de fa poc es parla de competències en educació. Educar en competències suposa un repte força interessant i complex que ens podria permetre avançar en la solució de vells problemes del nostre sistema educatiu.

Què aporta el concepte competència? Què és una competència? Una competència és la capacitat de les persones per aplicar els seus coneixements tècnics i científics, a través d’un conjunt de procediments validats en el marc d’uns valors i unes actituds amb l’objectiu final de resoldre un problema de la vida quotidiana, de resoldre un repte científic o intel·lectual potencialment útil per a la societat. Educar en competències suposa aprendre a actuar sobre la realitat, tot reflexionant-hi; educar en competències suposa ensenyar coneixements, procediments i actituds en contextos reals.

Els sistemes educatius dels països europeus s’articulen entorn al concepte de competències: les competències bàsiques són aquelles que s’han d’adquirir durant l’escolaritat obligatòria i les competències professionals són aquelles que s’adquiriran en els cicles formatius de grau mitjà i superior i en els estudis universitaris. Per tant, hem d’avançar cap una educació exigent, contextualitzada, complexa, interdisciplinar, innovadora, actualitzada, pràctica i orientada a fer front al canvi continu i a la incertesa.

Les competències bàsiques, aquelles que se suposa que hom ha d’adquirir durant l’ensenyament obligatori, són les següents: la competència lingüística i audiovisual (implica usar i comprendre textos orals, escrits i audiovisuals en situacions reals de comunicació); la competència lingüística i cultural (implica valorar, reconèixer, comprendre, apreciar i usar tot tipus de manifestacions culturals i artístiques); la competència en el tractament de la informació i competència digital (implica saber cercar, captar, seleccionar, registrar, processar i comunicar informacions); la competència matemàtica (implica l’ús del pensament lògic i matemàtic per elaborar informació, interpretar-la, comunicar-la i resoldre problemes complexos); la competència d’aprendre a aprendre (implica ser conscient del què s’aprèn i de com s’aprèn); la competència d’autonomia i iniciativa personal (implica ser capaç de generar idees i projectes, posar-les a la pràctica, planificar-les i avaluar el seu impacte); la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (implica gaudir i tenir cura del medi que ens envolta i de la salut personal i col·lectiva) i finalment la competència social i ciutadana que implica comprendre, inserir-se i millorar la realitat social que vivim, implica aprendre a cooperar, a conviure i a exercir la ciutadania democràtica en un món obert i canviant i plural.

Explicat en poques paraules: educar en competències implica saber el què fem, com ho fem, per què ho fem, en quin context ho apliquem, quins resultats obtindrem i com podrem millorar l’acció. Ensenyar en competències és ensenyar a pensar de manera reflexiva, autònoma, conscient, ordenada i sistemàtica.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada